กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลดา ชีระศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา สิงห์เถื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธีราพร แสงบุญส่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจารุณี ธรรมสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววริยา อิ่มอุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณารักษ์
ครูผู้ช่วย