กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลดา ชีระศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา สิงห์เถื่อน
ครู คศ.2

นางสาวธีราพร แสงบุญส่ง
ครู คศ.1

นางสาวจารุณี ธรรมสาลี
ครู คศ.1

นางสาววริยา อิ่มอุดม
ครูผู้ช่วย