ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไลย มุ่งเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร
ครู คศ.3

นายลิขิต บุญครอบ
ครู คศ.1

นางชนัดดา ทิพย์มะณี
ครูผู้ช่วย