กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไลย มุ่งเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายลิขิต บุญครอบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางชนัดดา ทิพย์มะณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3