กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายทศพร ผดุงทรง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1