ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางศศิธร ศรีทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจำรัส ทองปลั่งวิจิตร
พนักงานบริการ