ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายมนัส สุดแสวง
ช่างสี ชั้น3