กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรสิทธิ์ กองษา
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ม่วงสี
หัวหน้างานธุรการและประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางศศิธร พิบูลวิทิตธำรง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาววริยา อิ่มอุดม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางชนัดดา ทิพย์มะณี
หัวหน้างานโภชนาการ, หัวหน้างานธนาคารขยะ