ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชวลิต อาจลออ
หน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน(งานสุขภาพอนามัย) ,งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางยุพิน จุลปานนท์
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน(งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)

นางสุรัช จิตรสุระผล
หัวหน้างานอาคารสถานที่,งานการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย