กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น
หัวหน้างานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย, หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร, หัวหน้างานส่งเสริมวินัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจรุณี รักษาจิตร์
หัวหน้างานการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง, หัวหน้างานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร
หัวหน้างานเวรยามและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ
หัวหน้างานเสริมสร้างและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ, หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน