กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจรุณี รักษาจิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น
ครู คศ.2