กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานเลขนุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววิไลย มุ่งเจริญ
หัวหน้าการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นายเอกราช นิลพัฒน์
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายสุรสิทธ์ กองษา
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายลิขิต บุญครอบ
หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี

นางนิชาภา พยัคฆ์วงค์
หัวหน้างานบัญชีโรงเรียน

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ