กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ, ผู้ประสานงานโรงเรียนในฝัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววิไลย มุ่งเจริญ
หัวหน้าการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นายเอกราช นิลพัฒน์
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสุรสิทธ์ กองษา
หัวหน้างานสารสนเทศ, หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายลิขิต บุญครอบ
หัวหน้าแผนพัฒนาและนโยบาย

นางนิชาภา พยัคฆ์วงค์
หัวหน้างานบัญชีโรงเรียน