กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้, หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววาสนา สิงห์เถื่อน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวธีราพร แสงบุญส่ง
หัวหน้างานวัดและประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

ว่าที่ ร.ต.พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายลิขิต บุญครอบ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางยุพิน จุลปานนท์
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้

นางสาวจารุณี ธรรมสาลี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวชลดา ชีลศิลป์
หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
หัวหน้างานจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียน

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภัทรพงศ์ คมสัน
หัวหน้างานข้อมูลนักเรียน DMC, หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน