กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน