กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจินตนา แจ่มใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4