ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรัช จิตรสุระผล
ครู คศ.2

นายเชาวลิต อาจลออ
ครู คศ.2