ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา แจ่มใส
ครู คศ.1