กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพิน จุลปานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรุณี รักษาจิตร์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์
ครู คศ.3

นายภัทรพงศ์ คมสัน
ครู คศ.1

นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ
ครูผู้ช่วย