กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพิน จุลปานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายภัทรพงศ์ คมสัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิทธิชัย แสงมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิจิตรา ทองด่านตก
ครูผู้ช่วย