กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทวิช สุวพจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศศิธร พิบูลวิทิตธำรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอกราช นิลพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ ร.ต.พีรวิชญ์ พานิชย์วรกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2