กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทวิช สุวพจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศศิธร พิบูลวิทิตธำรง
ครู คศ.3

นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
ครู คศ.2

นายเอกราช นิลพัฒน์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.พีรวิชญ์ พานิชย์วรกุล
ครู คศ.1