กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ กองษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพโรจน์ สาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิชาภา พยัคฆ์วงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4