กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ กองษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพโรจน์ สาระ
ครู คศ.3

นางนิชาภา พยัคฆ์วงค์
ครู คศ.1

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
ครูผู้ช่วย