กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ กองษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิชาภา พยัคฆ์วงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวบุณยนุช ทูรศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1