ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ กองษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพโรจน์ สาระ
ครู คศ.3

นางนิชาภา พยัคฆ์วงค์
ครู คศ.1

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
ครูผู้ช่วย