ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุขสวัสดิ์ ขจรศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ครูผู้ช่วย