กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา เอื้อไธสง
ครูอัตราจ้าง