ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ครูผู้ช่วย