ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 218
SAR ปีการศึกษา2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.85 KB 830
แผนปฏิบัติราชการปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 941 KB 1836
SAR ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1319
เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 223
คู่มือการทำโครงงานปลายปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 1587
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 483
เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 215
สถิตินักเรียน2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142 KB 543
ตารางแผนผังการแบ่งส่วนราชการ.รร. Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 743
คู่มือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 225.65 KB 266
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.5 KB 13890
งานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.78 KB 309
สรุปสารสนเทศ สพม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 542 KB 678
สรุปรายงานผล O-NET ม.3 สพม.3 ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.36 KB 361
รายงานผล O-NET ม.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 1873
รายงานผล O-NET ม.6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 312