ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 208
SAR ปีการศึกษา2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.85 KB 819
แผนปฏิบัติราชการปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 941 KB 1818
SAR ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1308
เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 212
คู่มือการทำโครงงานปลายปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 1571
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 472
เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 203
สถิตินักเรียน2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142 KB 534
ตารางแผนผังการแบ่งส่วนราชการ.รร. Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 730
คู่มือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 225.65 KB 253
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.5 KB 13601
งานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.78 KB 298
สรุปสารสนเทศ สพม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 542 KB 668
สรุปรายงานผล O-NET ม.3 สพม.3 ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.36 KB 348
รายงานผล O-NET ม.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 1859
รายงานผล O-NET ม.6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 303