ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผล O-NET ม.6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 300
รายงานผล O-NET ม.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 1855
สรุปรายงานผล O-NET ม.3 สพม.3 ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.36 KB 345
สรุปสารสนเทศ สพม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 542 KB 660
งานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.78 KB 295
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.5 KB 13588
คู่มือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 225.65 KB 250
ตารางแผนผังการแบ่งส่วนราชการ.รร. Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 716
สถิตินักเรียน2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142 KB 529
เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 199
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 469
คู่มือการทำโครงงานปลายปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 1565
เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 210
SAR ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1305
แผนปฏิบัติราชการปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 941 KB 1814
SAR ปีการศึกษา2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.85 KB 816
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 200