ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 225
SAR ปีการศึกษา2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.85 KB 843
แผนปฏิบัติราชการปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 941 KB 1849
SAR ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1325
เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 233
คู่มือการทำโครงงานปลายปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 1601
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 492
เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 225
สถิตินักเรียน2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142 KB 550
ตารางแผนผังการแบ่งส่วนราชการ.รร. Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 764
คู่มือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 225.65 KB 276
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.5 KB 13902
งานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.78 KB 318
สรุปสารสนเทศ สพม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 542 KB 693
สรุปรายงานผล O-NET ม.3 สพม.3 ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.36 KB 374
รายงานผล O-NET ม.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 1887
รายงานผล O-NET ม.6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 337