ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สพม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 221
SAR ปีการศึกษา2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.85 KB 839
แผนปฏิบัติราชการปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 941 KB 1844
SAR ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1323
เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 229
คู่มือการทำโครงงานปลายปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 1595
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 488
เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 220
สถิตินักเรียน2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142 KB 546
ตารางแผนผังการแบ่งส่วนราชการ.รร. Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 750
คู่มือนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 225.65 KB 273
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.5 KB 13895
งานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.78 KB 312
สรุปสารสนเทศ สพม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 542 KB 688
สรุปรายงานผล O-NET ม.3 สพม.3 ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.36 KB 365
รายงานผล O-NET ม.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 1881
รายงานผล O-NET ม.6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.58 KB 333