จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน (กดดูข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 ที่ลิงค์ด้านล่าง)
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1014310405&Area_CODE=101703