ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันก่อตั้ง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2494

เปิดเรียนครั้งแรก วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2494

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ถนนผาปราบพาล ตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260

พิกัด X : ละติจูด 14.475431856408025

         Y : ลองติจูด 100.62556564807892

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)

         ทิศใต้ ติดต่อกับวัดกลาง และชุมชนบ้านโพธิ์ซ้าย

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนคลองชลประทานสายนครหลวง – ท่าเรือ

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับวัดตะโหนดและแม่น้ำป่าสัก

เขตพื้นที่บริการ 74 หมู่บ้าน ใน ต.นครหลวง ต.บางพระครู ต.บางระกำ ต.แม่ลา
ต.ท่าช้าง ต.สามไถ ต.พระนอน ต.บ้านชุ้ง ต.ปากจั่น ต.คลองสะแก ต.บ่อโพง และ ต.หนองปลิง

โทรศัพท์ 035-259-201

โทรสาร   035-259-201

เว็บไซด์ www.udomrat.net

อีเมล udomratwitthaya@gmail.com

ขนาดสถานศึกษา มัธยมศึกษาขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่ 29 ไร่

ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง

สีประจำโรงเรียน ฟ้า - เหลือง

      สีฟ้า หมายถึง ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า

      สีเหลือง หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มีสิ่งใดเทียบเท่า

ตราสัญลักษณ์ ปราสาทนครหลวง

อักษรย่อ อ.ร.
 
แผนที่โรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
Google Map
http://goo.gl/maps/aeNFDn2ZoU42
ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ  ..  2494 โดยอาศัยสถานที่ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)  และย้ายมาตั้งที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5  ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยพระครูอุดมนครกิจ (เจ้าอาวาสวัดตะโหนด) และนายรัชต์  ศรีวิหค  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน  บริจาคเงินสมทบกับรัฐบาลสร้างอาคารเรียน  เริ่มทำการสอนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 56 ปี  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลังโรงฝึกงาน 1 หลัง  อาคารคหกรรม  1  หลัง  โรงงานอุตสาหกรรมศิลป์ หลัง  หอประชุม หลัง  เรือนประชาสัมพันธ์ หลัง  บ้านพักครู หลัง   และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน หลัง  บนเนื้อที่ 29 ไร่  เปิดทำการสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 โรงเรียน  เดินทางโดยจ้างรถรับส่งประจำและรถประจำทาง  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน

                โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในปี 2546   และได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งพัฒนาตามแผนหลัก แผน  จนเป็นที่ชื่นชมของชุมชนและได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่  6  มกราคม  2549  

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB