ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันก่อตั้ง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2494

เปิดเรียนครั้งแรก วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2494

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ถนนผาปราบพาล ตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260

พิกัด X : ละติจูด 14.475431856408025

      Y : ลองติจูด 100.62556564807892

อาณาเขต

      ทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)

      ทิศใต้ ติดต่อกับวัดกลาง และชุมชนบ้านโพธิ์ซ้าย

      ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนคลองชลประทานสายนครหลวง – ท่าเรือ

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับวัดตะโหนดและแม่น้ำป่าสัก

เขตพื้นที่บริการ 74 หมู่บ้าน ใน ต.นครหลวง ต.บางพระครู ต.บางระกำ ต.แม่ลา
ต.ท่าช้าง ต.สามไถ ต.พระนอน ต.บ้านชุ้ง ต.ปากจั่น ต.คลองสะแก ต.บ่อโพง และ ต.หนองปลิง

โทรศัพท์ 035-329-201

โทรสาร 035-329-200

เว็บไซด์ www.udomrat.net

อีเมล udomratwitthaya@gmail.com

ขนาดสถานศึกษา มัธยมศึกษาขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่ 29 ไร่

ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง

สีประจำโรงเรียน ฟ้า - เหลือง

      สีฟ้า หมายถึง ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า

      สีเหลือง หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มีสิ่งใดเทียบเท่า

ตราสัญลักษณ์ ปราสาทนครหลวง

อักษรย่อ อ.ร.
 
แผนที่โรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
Google Map


ดู โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ  ..  2494 โดยอาศัยสถานที่ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) และย้ายมาตั้งที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5   ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    โดยพระครูอุดมนครกิจ (เจ้าอาวาสวัดตะโหนด) และนายรัชต์  ศรีวิหค  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน  บริจาคเงินสมทบกับรัฐบาลสร้างอาคารเรียน  เริ่มทำการสอนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 56 ปี   ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลังโรงฝึกงาน 1 หลัง  อาคารคหกรรม  1  หลัง  โรงงานอุตสาหกรรมศิลป์  1  หลัง  หอประชุม 1  หลัง  เรือนประชาสัมพันธ์  1  หลัง   บ้านพักครู   6  หลัง   และ  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  4  หลัง   บนเนื้อที่  29  ไร่    เปิดทำการสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1-6   และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 โรงเรียน  เดินทางโดยจ้างรถรับส่งประจำและรถประจำทาง   ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง   และเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน

                โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน   ในปี  2546   และได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้   รวมทั้งพัฒนาตามแผนหลัก   5  แผน  จนเป็นที่ชื่นชมของชุมชนและได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ในวันที่  6  มกราคม  2549  

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB