เงินบริจาค
เงินบริจาค

เงินบริจาค โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา

 ธันวาคม 2554

คุณชาญชัย ทวีวัฒนานนท์

คุณศรีแพรว คุณ ชัยชาญ ชื่นชอบ                                       32,702 บาท

คุณพรทิพย์ เที่ยงแช่ม และคณะ
 

 บริษัท โกเวล จำกัด                                                                                           50,000 บาท

 นางสาวจิรลักษณ์ ปัญจางศ์โรจน์                                                                  15,000 บาท

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3                                            1,000 บาท