ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า
สมาคมศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา

13  ธันวาคม  2550

.............................................

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1

พลอากาศโทประวัติ  ดิษฐแย้ม

นายกสมาคม

2

นายวิเชียร  คุ้มเสถียร

อุปนายก

3

นางปรียา  กาญจนกิจ

อุปนายก

4

พ.ต.ต.อาทิตย์  นิลมงคล

ประชาสัมพันธ์

5

นายถวัลย์  บุญนิมิตร

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

6

นาวาอากาศโท บรรจง  ศริ

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

7

ร.ต. วัลลภ  คุ้มเสถียร

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

8

นายสุทธิชัย  ชลสุข

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

9

นางสาวประถมรัตน์  แพรดำ

ปฏิคม

10

นายเทเวศ  สงเคราะห์ธรรม

ผู้ช่วยปฏิคม

11

นายสมจิตต์  สุขภิรมย์สันติ

ผู้ช่วยปฏิคม

12

นายพำนัก  นิสะโสกะ

ผู้ช่วยปฏิคม

13

นางบังอร  สาระกูล

นายทะเบียน

14

พ.อ.อ. สมชาติ  สุคันธจันทน์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

15

นางสมพร  กรรภิรมย์

ผู้ตรวจบัญชี

16

นายชูศักดิ์  ศรีเมือง

ผู้ช่วยผู้ตรวจบัญชี

17

นางมาลัย  เพ็งกระจ่าง

เหรัญญิก

18

นายดำรง  สงเคราะห์ธรรม

ผู้ช่วยเหรัญญิก

19

นางสาวสมโภชน์  บุญพึ่ง

เลขานุการ

20

นางบุญเสริม  ศิลาอาสน์

ผู้ช่วยเลขานุการ