ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

 

อายุเฉลี่ย

 

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

.ตรี

.ตรี

สูงกว่า

.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

51

30

รองผู้อำนวยการ

-

1

-

-

1

58

20

ครูประจำการ

11

20

-

25

6

50.39

26.22

ครูอัตราจ้าง

2

2

-

4

-

30.50

-

นักการ / ภารโรง

3

1

4

-

-

56.50

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

รวม

17

24

4

29

8

-

-

41

*   มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก        26      คน      (    83.87 %  )

*   มีครูที่สอนวิชาตรงตามความถนัด     5        คน      (    16.12  %  )